Air Mekong muốn bán 30 phần trăm cổ phần cho đối tác Mỹ