Hải Phòng – Cầu treo – Viên Chăn – Noongkhai – Vieng Vang (6 ngày 6 đêm)