Họp báo quốc tế công bố năm du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung bộ – Huế 2012 và Festival Huế 2012