Khách sạn Châu Long Sapa khuyến mãi đến hết tháng 9/2010