Tháng 11/2011: Hanoi Tourism tuyển các vị trí cho phòng Outbound