Thị xã Cửa Lò: Mỗi công dân là 1 tình nguyện viên du lịch