Nghệ An: Du lịch Cửa Lò trên hành trình chuyên nghiệp hóa