Chi tiết thời gian, địa điểm và nội dung các hoạt động chính trong 10 ngày đại lễ