Hoàng Thành Thăng Long mở cửa miễn phí từ mùng 2/10 đến hết 10 ngày đại lễ